[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ก.ง.ส.
กองทุนหอพักนักศึกษา
ระบบสารสนเทศ
ลิงค์ภายใน

  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
   1. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ
   1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำแผนพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของ
หน่วยงาน
   2. หน่วยงานดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
   3. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ
   3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมณอย่าง
มีประสิทธิภาพ
   4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
   4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
   5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
   5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน    6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   6. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ    7. หน่วยงานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์รอง 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้รับทราบข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินงานในโอกาสต่อไป 
กลยุทธ์รอง 
1. จัดทำแผนการติดตามการดำเนินโครงการของหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการติดตาม
3. ให้มีการบริหารงบประมาณตรงตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. นำผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานมาประกอบในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์หลัก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์รอง 
1. จัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
3. เน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
4. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์หลัก
ดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์รอง
1. ทำการวิจัยสถาบันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และท้องถิ่น
3. รายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์รอง
1. จัดหา/พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. อบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
3. สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละงาน
4. ประชาสัมพันธ์การบริหารงานของหน่วยงาน
5. มีการติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข 
7. มีการประเมินการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน