ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารงานทั่วไป
Education :บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก
Telephone :053-885370
E-mail : chutikarn2660@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :