ชื่อ - นามสกุล :-
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
Education :บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Telephone :053-885370
E-mail :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :