ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปอลิน นัยนา
ตำแหน่ง :นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์ ออกแบบชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์
การจัดการและบริหารระบบสารสนเทศ
Education :วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885374
E-mail : porlin_9@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :