ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิวิมล วรพันธุ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885374
E-mail : maiumum@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานแผนยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :