ชื่อ - นามสกุล :นางประไพ ปรีชา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
Education :รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885371
E-mail : prapai555@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :