ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุดธิดา ยะเรือนงาม
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Telephone :053-885375
E-mail : sudtida.kookkai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :