ชื่อ - นามสกุล :นางสาววัชรินทร์ ไชยวรรณ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885685
E-mail : koycherrycheek@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :