ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :เศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885370
E-mail :
กลุ่ม / แผนก : งานแผนยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน