ชื่อ - นามสกุล :นายนิวัตน์ ปากดี
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :
Telephone :053-885375
E-mail :
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :