ชื่อ - นามสกุล :นางประไพ ปรีชา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ดูแลควบคุมงานทั้งหมดของกองนโยบายและแผน
Education :- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885371
E-mail : prapai555@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :