ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ผู้รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
Education :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885375
E-mail : boonrak_plan@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :