ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐชา นวลคำมา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :เศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Telephone :053-885370
E-mail : n_nuankhomma@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :