ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
Education :รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Telephone :053-885374
E-mail : wiwan.e36@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานแผนยุทธศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :