ชื่อ - นามสกุล :นายอาษา ใจแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน
Education :เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Telephone :053-885375
E-mail : arsajaikaew@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :