ชื่อ - นามสกุล :นายอาษา ใจแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
Education :
Telephone :053-885372
E-mail :
กลุ่ม / แผนก : งานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :