ชื่อ - นามสกุล :นางศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ
ตำแหน่ง :นักวิชาการสถิติ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
Education :วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
Telephone :053-885374
E-mail : sukpira@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :