หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ทบทวน/ปรับปรุงการเสนอของบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : admin
อ่าน : 1320
พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การทบทวน / ปรับปรุงการเสนอของบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มมาทางอีเมล์ budgetcmru@gmail.com ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► รายละเอียดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี
► เอกสารแนบ 1 แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
► เอกสารแนบ 2 ตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
► เอกสารแนบ 3 แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
► เอกสารแนบ 4 ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
► หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
► หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
► หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่นๆ ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)