หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำของบประมาณแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย : admin
อ่าน : 266
อังคาร ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

     กองนโยบายและแผน ขอแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยอ้างอิงจากแผนความต้องการงบลงทุน หากหน่วยงานทบทวนแล้วมีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงรายการให้จัดทำในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของรายการที่เสนอขอตามความจำเป็น คุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการดำเนินการ  โดยจัดส่งข้อมูลถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► หลักเกณฑ์การจัดทำแผนคำของบลงทุน คุรภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
► แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564