หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
โดย : admin
อ่าน : 147
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ขออนุเคราะห์หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก ต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการเพื่อทำงานตามโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
กรุณา ส่งโครงการ ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้ โดยจัดส่งไฟล์มายังกองนโยบายและแผนที่ email : planning@cmru.ac.th 
ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะสังเคราะห์และรวบรวมจัดส่งไปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
ขอเชิญร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการฯ
แบบฟอร์มข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบ