หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำของบประมาณแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย : admin
อ่าน : 638
ศุกร์์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

กองนโยบายและแผน ขอแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน หากหน่วยงานทบทวนแล้วมีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลง
รายการให้จัดทำในแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งด้วย พร้อมทั้งพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของรายการที่เสนอขอตามความจำเป็น ความคุ้มค่า
ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการดำเนินงาน ในการนี้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานจัดส่งข้อมูลถึงกองนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
► หลักเกณฑ์การจัดทำแผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565