หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
โดย : admin
อ่าน : 745
พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

        เพื่อให้การดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอให้อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการและหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติโครงการ โดยพิจารณาทบทวนปรับปรุงกิจกรรม ตามกรอบ 4 กิจกรรมที่กำหนดไว้ (การยกระดับสินค้า OTOP, การยกระดับการท่องเที่ยว, Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ทั้งนี้ การปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือลดผลผลิต(output) ที่กำหนดไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน หัวข้อ Download เอกสาร http://www.plan.cmru.ac.th
        2. จัดส่งเอกสารโครงการถึงกองโยบายและแผน ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และส่งไฟล์ word มายัง splan.cmru@gmail.com เพื่อกองนโยบายและแผนจักได้รวบรวมไฟล์ส่งให้ สป.อว. และรวบรวมโครงการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
        3. ประสานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานเพื่อนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบ 3 มิติ) เพื่อกองนโยบายและแผน จะได้ดำเนินการออกรหัสเบิกจ่ายและโอนงบประมาณให้กับหน่วยงาน

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
►แบบขออนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล