หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)
โดย : admin
อ่าน : 993
พุธ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2564 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานคณะ/สถาบัน/สำนัก หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้นำนักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=plancmru&set=a.3975851112458648
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cmruphotoactivities&set=a.3703989479714722
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=cmruphotoactivities&set=a.3706544799459190