หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดย : admin
อ่าน : 361
พุธ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (เอกสารแนบ 1) ดังนี้
     1. โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้รายงานผลการดำเนินโครงการตามประเด็นที่กำหนดตามแบบ google form
     2. โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบ google form พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแบบฟอร์ม PL.09 (เอกสารแนบ 2) ใน google form
     3. โครงการที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบ google form พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแบบฟอร์ม PL.09- คพท. (เอกสารแนบ 3) ใน google form ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานผ่าน google form ภายในศุกร์ที่ 10กันยายน 2564

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► รายงานผลการดำเนินโครงการตามประเด็นที่กำหนด (google form)
► หนังสือ 0612.01.03.02/ว 394 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
► เอกสารแนบ 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ คพท. ประจำปี พ.ศ. 2562 -2564
► เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์ม PL09 (รายงานโครงการ 2563)
► เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์ม PL.09-คพท (รายงานโครงการ 2564)