หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : งบประมาณรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (30 ล้านบาท)
โดย : admin
อ่าน : 580
พุธ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณแผ่นดิน) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขณะนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 42 โครงการ เป็นเงิน 29,999,700 บาท


----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม