หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561
โดย : admin
อ่าน : 697
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563) ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
การประชุมสัมมานาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563) ประจำปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สาบัน หัวหน้าสำนักงานคณะ/สถาบัน/งาน หัวหน้าภาควิชา และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/cmruphotoactivities/photos/?tab=album&album_id=1866310773482611