หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดย : admin
อ่าน : 2409
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► การประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561
► สรุป 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ประเด็น ความมั่นคง
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2 ประเด็น การต่างประเทศ
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ประเด็น การพัฒนาการเกษตร
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 5 ประเด็น การท่องเที่ยว
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประเด็น พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 7 ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 8 ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 9 ประเด็น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11 ประเด็น การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 13 ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 14 ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 16 ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 17 ประเด็น การสร้างหลักประกันทางสังคม
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 18 ประเด็น การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 19 ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็น บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 22 ประเด็น พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
► แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น วิจัยและพัฒนานวัตกรรม