кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 24 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
2/2564 08 เม.ย. 2564 5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2/2564 08 เม.ย. 2564 5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2/2564 08 เม.ย. 2564 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ....
2/2564 08 เม.ย. 2564 4.1 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2/2564 08 เม.ย. 2564 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ....
1/2564 01 มี.ค. 2564 6.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขอเช่าอาคารและสถานที่เพิ่มเติม (อาคาร B คณะวิทยาการจัดการ)
1/2564 01 มี.ค. 2564 5.7 รายงานสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1/2564 01 มี.ค. 2564 5.6 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15 กองทุน
1/2564 01 มี.ค. 2564 5.5 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 กองทุน
1/2564 01 มี.ค. 2564 5.4 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563