ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 30 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
3/2566 20 ก.ย. 2566 4.1 (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3/2566 20 ก.ย. 2566 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
3/2566 20 ก.ย. 2566 4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
3/2566 20 ก.ย. 2566 4.4 (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ .... ) พ.ศ. 2566
3/2566 20 ก.ย. 2566 5.1.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม
3/2566 20 ก.ย. 2566 5.1.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3 ของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
3/2566 20 ก.ย. 2566 5.4 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในโครงการ ขยายผลระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มเสรียรภาพด้านพลังงานชุมชนพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3/2566 20 ก.ย. 2566 6.1.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 31 มีนาคม 2566)
3/2566 20 ก.ย. 2566 6.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย พ.ศ. ....
2/2566 30 พ.ค. 2566 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....