кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 15 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.9 รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.8 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.7 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับผู้ดำรงดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.6 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.4 การส่งเงินสนับสนุนงบดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ศูนย์มหาวิทยาลัย
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.11 ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.10 รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559