кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 45 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
4/2564 07 ต.ค. 2564 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
4/2564 07 ต.ค. 2564 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ....
4/2564 07 ต.ค. 2564 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
4/2564 07 ต.ค. 2564 4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
4/2564 07 ต.ค. 2564 5.1.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
4/2564 07 ต.ค. 2564 5.1.2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
4/2564 07 ต.ค. 2564 5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินรายงานการรับจ่ายเงินของโครงการ CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564
4/2564 07 ต.ค. 2564 5.2.2 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 โครงการ CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
4/2564 07 ต.ค. 2564 5.3.1 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
4/2564 07 ต.ค. 2564 5.3.2 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564)