кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 11 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
1/2565 11 ก.พ. 2565 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ....
1/2565 11 ก.พ. 2565 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการครูมืออาชีพ โดยความร่วมมือกับศูนย์ภูมิภาค ว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education : SEAMEO STEM - ED) พ.ศ. 2564
1/2565 11 ก.พ. 2565 5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564
1/2565 11 ก.พ. 2565 5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2564
1/2565 11 ก.พ. 2565 5.3 รายงานสถานะเงินคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1/2565 11 ก.พ. 2565 5.4 จัดส่งเงินผลประโยชน์จากโครงการติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1/2565 11 ก.พ. 2565 5.5 จัดส่งเงินผลประโยชน์จาก โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์ดินเลนจากปอดักตะกอนของเหมืองถ่านหินแม่เมาะในงานเซรามิก
1/2565 11 ก.พ. 2565 5.6 จัดส่งเงินผลประโยชน์จากโครงการ Pre -Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งวดที่ 2)
1/2565 11 ก.พ. 2565 6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....
1/2565 11 ก.พ. 2565 6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....