кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 21 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.4 การส่งเงินสนับสนุนงบดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ศูนย์มหาวิทยาลัย
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.11 ขอพิจารณาเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริการวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.10 รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2560
1/2560 28 ก.พ. 2560 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและรองอธิการบดี พ.ศ. ....
1/2560 28 ก.พ. 2560 4.2 ขอเบิกเงินจากโครงการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาองค์กรสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1/2560 28 ก.พ. 2560 4.1 ขอเบิกเงินโครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ใน 4 กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี ฟิสิกส์ ชีวะวิทยาและวิทยาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ