кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 40 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.5 ขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัย โครงการการพัฒนาระบบแนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยใช้หลักของเทคโนโลยีออนโทโนยี
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.4 ขอเบิกเงินวิจัย เรื่อง การประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรกร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษา ลุ่มแม่น้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.3 ขอเบิกเงินจากการจัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 2 เรื่อง มหัศจรรย์ฟิสิกส์แสงสีและการเคลื่อนที่เชิงกล
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.2 แจ้งออกระเบียบตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.11 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.10 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 2 กองทุน
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.1 แจ้งการออกข้อบังคับตามมติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3/2560 06 มิ.ย. 2560 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560
3/2560 06 มิ.ย. 2560 4.1 ขอปรับลดค่าดำเนินการผลผระโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2/2560 04 เม.ย. 2560 5.3 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559