кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : <<ย้อนกลับ [1] 2 [3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
5/2561 07 ส.ค. 2561 4.5 ขอนำส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ โครงการบริการวิชาการ ต่ำกว่าเกณฑ์
5/2561 07 ส.ค. 2561 4.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2560
5/2561 07 ส.ค. 2561 4.3 รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU และโครงการ ร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5/2561 07 ส.ค. 2561 4.2 พิจารณากำหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
5/2561 07 ส.ค. 2561 4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4/2561 05 มิ.ย. 2561 5.2 รายงานการเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
4/2561 05 มิ.ย. 2561 5.1 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
4/2561 05 มิ.ย. 2561 4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 3)
4/2561 05 มิ.ย. 2561 3.1 รายงานผลตรวจสอบการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
3/2561 03 เม.ย. 2561 5.4 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561