кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 40 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
2/2560 04 เม.ย. 2560 5.2 ขออนุญาตเบิกเงินและส่งเงินเข้าเป็นเงินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
2/2560 04 เม.ย. 2560 5.1 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้มหาวิทยาลัย
2/2560 04 เม.ย. 2560 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย
2/2560 04 เม.ย. 2560 4.1 การระดมความคิดเรื่องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อหารายได้ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
2/2560 04 เม.ย. 2560 3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2560
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.9 รายงานสถานะเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.8 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.7 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับผู้ดำรงดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.6 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พ.ศ. 2559
1/2560 28 ก.พ. 2560 5.4 การส่งเงินสนับสนุนงบดำเนินงานโครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ศูนย์มหาวิทยาลัย