кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
3/2561 03 เม.ย. 2561 5.3 แจ้งการออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3/2561 03 เม.ย. 2561 5.2 รายงานผลตรวจสอบการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560
3/2561 03 เม.ย. 2561 5.1 รายงานผลตรวจสอบการดำเนินงานและผลการรับจ่ายเงินของกองทุนในระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2560
3/2561 03 เม.ย. 2561 4.2 ขอยกเว้นการนำส่งเงินผลประโยชน์ของโครงการวิจัย เรื่องรูปแบบการบูรณาการ Smart community และเทคโนโลยี Micro Smart Grid ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนประเทศไทยเข้ามหาวิทยาลัย
3/2561 03 เม.ย. 2561 4.1 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU และโครงการ CMRU SHOP (OUTLET & GALLERY)
2/2561 06 ก.พ. 2561 5.3 รายงานผลการดาเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2/2561 06 ก.พ. 2561 5.2 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 3 กองทุน
2/2561 06 ก.พ. 2561 5.1 รายงานผลการดาเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 9 กองทุน
2/2561 06 ก.พ. 2561 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม การศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ....
2/2561 06 ก.พ. 2561 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....