кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 28 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
2/2561 06 ก.พ. 2561 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ....
1/2561 10 ม.ค. 2561 5.4 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 กองทุน
1/2561 10 ม.ค. 2561 5.3 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
1/2561 10 ม.ค. 2561 5.2 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1/2561 10 ม.ค. 2561 5.1 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1/2561 10 ม.ค. 2561 4.2 โครงการ CMRU outlet - gallery
1/2561 10 ม.ค. 2561 4.1 โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
1/2561 10 ม.ค. 2561 3.1 ชี้แจงข้อมูลประกอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2559