кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 40 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
4/2560 05 ก.ย. 2560 5.3 รายงานการเงินไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2560
4/2560 05 ก.ย. 2560 5.2 ขออนุญาตนาเงินเข้ากองทุนสานักหอสมุด จากโครงการบริการวิชาการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์
4/2560 05 ก.ย. 2560 5.1 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษา (CMRU – TEP)
4/2560 05 ก.ย. 2560 4.3 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
4/2560 05 ก.ย. 2560 4.2 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4/2560 05 ก.ย. 2560 4.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจาปี 2559
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.9 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.8 ขอเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Start Up)
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.7 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
3/2560 06 มิ.ย. 2560 5.6 ขอเบิกเงินค่าจ้างวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ การจำหน่ายสินค้าของ NOHMEX DESING SHOP ในงวดที่ 1