ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 43 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
3/2566 20 ก.ย. 2566 6.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย พ.ศ. ....
2/2566 30 พ.ค. 2566 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
2/2566 30 พ.ค. 2566 4.1 (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2/2566 30 พ.ค. 2566 5.1 การเบิกจ่ายงบประมาณนอกเหนือระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้เงินรายได้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 เบิกค่าใช้จ่ายสมนาคุณวิทยากร
2/2566 30 พ.ค. 2566 5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2566
2/2566 30 พ.ค. 2566 5.2.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 ของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
2/2566 30 พ.ค. 2566 5.3.1 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2566
2/2566 30 ส.ค. 2566 5.3.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 ของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
2/2566 30 พ.ค. 2566 5.4 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ในโครงการ Sustainable Community Development Model Based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy for the One Gewog One Product (OGOP II) villages in Bhutan
2/2566 30 พ.ค. 2566 6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ....