ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 15 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
5/2557 23 ธ.ค. 2557 3.1 พิจารณาการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการของคณะวิทยาการจัดการ
5/2557 23 ธ.ค. 2557 4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนการสอนจากเงินรายได้สำหรับอาจารย์พิเศษของการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2557
5/2557 23 ธ.ค. 2557 6.2 สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
5/2557 23 ธ.ค. 2557 6.2 สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ (แก้ไขมติ)
4/2557 25 พ.ย. 2557 4.1 พิจารณา (ร่าง) ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....
4/2557 25 พ.ย. 2557 4.2 พิจารณาการจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 1 รายการ
3/2557 27 ต.ค. 2557 3.2 รายงานสรุปข้อมูลบัญชีเงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาล ประกาศของมหาวิทยาลัย
3/2557 28 ต.ค. 2557 4.1 พิจารณาจัดสรรเงินผลประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
3/2557 28 ต.ค. 2557 4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
2/2557 23 ก.ย. 2557 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557