ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 18 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
12/2558 17 ธ.ค. 2558 4.1 การจัดทำรายงานการประเมินความพึงพอใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12/2558 17 ธ.ค. 2558 5.8 การใช้เงินคงคลังในการลงทุนเพื่อจัดหารายได้สำหรับมหาวิทยาลัย
10/2558 29 ก.ย. 2558 4.4 ของบประมาณจากโครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปี 2558
10/2558 29 ก.ย. 2558 4.5 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ปี 2557
9/2558 02 ก.ย. 2558 5.2 รายงานการสรุปผลการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน ประจำปี 2557
7/2558 05 ส.ค. 2558 3.1 ขอเบิกเงินกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7/2558 05 ส.ค. 2558 4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การใช้เงินรายได้สำหรับค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร พ.ศ. ....
7/2558 05 ส.ค. 2558 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
6/2558 02 ก.ค. 2558 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ....
6/2558 02 ก.ค. 2558 4.4 ขอเบิกเงินกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์