ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 36 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
10/2559 09 พ.ย. 2559 4.1 ระดมความคิดการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
10/2559 09 พ.ย. 2559 5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2559
10/2559 09 พ.ย. 2559 5.2 การหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
10/2559 09 พ.ย. 2559 5.3 รายงานการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2559)
9/2559 28 ก.ย. 2559 4.1 ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
8/2559 07 ก.ย. 2559 4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
8/2559 07 ก.ย. 2559 4.2 (ร่าง) ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงรักษาและค่าประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559
8/2559 07 ก.ย. 2559 4.3 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8/2559 07 ก.ย. 2559 5.1 รายงานทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 (วันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 30 มิถุนายน 2559)
7/2559 16 ส.ค. 2559 4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่