ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
8/2561 11 ธ.ค. 2561 4.1 (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561
8/2561 11 ธ.ค. 2561 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเงินทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. ....
7/2561 27 ก.ย. 2561 4.1 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7/2561 27 ก.ย. 2561 4.2 ขออนุมัติใช้เงินคงคลังจากเงินรายได้ : โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาอาคารสนามกีฬากลางและสิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อขับเคลื่อนการผลิตครู การพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
7/2561 27 ก.ย. 2561 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา พ.ศ. ....
7/2561 27 ก.ย. 2561 4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
6/2561 04 ก.ย. 2561 4.1 ขออนุมัติเงินคงคลัง : โครงการชำระเงินค่าแห่งการงาน กรณีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพด้านการโรงแรม ภาษาและการท่องเที่ยว ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
6/2561 04 ก.ย. 2561 5.1 รายงานทางการเงินไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561)
6/2561 04 ก.ย. 2561 5.2 รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU และโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5/2561 07 ส.ค. 2561 4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่