ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 38 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
5/2562 05 พ.ย. 2562 4.1 พิจารณาขอปรับลดค่าดำเนินการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่น้ำโขง ประจำปี พ.ศ. 2562
5/2562 05 พ.ย. 2562 4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ....
5/2562 05 พ.ย. 2562 4.3 รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วาระลับ)
5/2562 05 พ.ย. 2562 5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562
5/2562 05 พ.ย. 2562 5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2562
5/2562 05 พ.ย. 2562 5.3 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
5/2562 05 พ.ย. 2562 5.4 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5/2562 05 พ.ย. 2562 5.5 รายงานการหาผลประโยชน์จากรายได้ของมหาวิทยาลัย
4/2562 26 ก.ย. 2562
4/2562 26 ก.ย. 2562 4.1 (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่