ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 49 เรื่อง รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
4/2563 08 ก.ย. 2563 4.1 พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4/2563 08 ก.ย. 2563 4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2563
4/2563 08 ก.ย. 2563 4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ พ.ศ. ....
4/2563 08 ก.ย. 2563 5.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2563
4/2563 08 ก.ย. 2563 5.2 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน เมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2563
4/2563 08 ก.ย. 2563 5.3 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
4/2563 08 ก.ย. 2563 5.4 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 โครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
4/2563 08 ก.ย. 2563 5.5 รายงานการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
4/2563 08 ก.ย. 2563 6.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
3/2563 02 มิ.ย. 2563 4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....