ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 65 เรื่อง รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
6/2564 08 ธ.ค. 2564 4.1 ขออนุญาตปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real – Time Monitoring System เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community สำหรับชุมชนขนาดเล็กของประเทศไทย
6/2564 08 ธ.ค. 2564 4.2 ขออนุญาตปรับลดอัตราการนำส่งเงินสนับสนุนเข้ามหาวิทยาลัยของโครงการการให้คำปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและพัฒนาการตลาดดิจิตอลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าอัดแคปซูล
6/2564 08 ธ.ค. 2564 5.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 กองทุน
6/2564 08 ธ.ค. 2564 5.2 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 15 กองทุน
6/2564 08 ธ.ค. 2564 5.3 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
6/2564 08 ธ.ค. 2564 5.4 รายงานการรับจ่ายเงินโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
6/2564 08 ธ.ค. 2564 5.5 รายงานประจำปี 2564 ของสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
6/2564 08 ธ.ค. 2564 5.6 รายงานรายรับจริงเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6/2564 08 ธ.ค. 2564 6.2 ระดมความคิดการปรับปรุงแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5/2564 26 พ.ย. 2564 3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ….