ระบบฐานข้อมูลมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 37 เรื่อง รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าถัดไป>>

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.1.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2565
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.1.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 ของโครงการจำหน่ายน้ำดื่ม CMRU
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.2.1 รายงานการรับจ่ายเงินของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY) ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2565
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.2.2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 ของโครงการร้าน CMRU SHOP (CMRU – OUTLET & GALLERY)
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.3 ขออนุญาตเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปี กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2565 : Techno Mart 2022”
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.4 ขออนุญาตเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปี กรณีเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยนานาชาติ
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.5 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 กองทุน
5/2565 28 พ.ย. 2565 5.6 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 กองทุน
4/2565 06 ก.ย. 2565 4.1 พิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4/2565 06 ก.ย. 2565 4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....