ระบบฐานข้อมูลประกาศ คณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 7 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
3/2566 20 ก.ย. 2566 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2566 22 ก.ย. 2566
3/2566 20 ก.ย. 2566 (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 21 ก.ย. 2566
3/2566 20 ก.ย. 2566 (ร่าง) ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 21 ก.ย. 2566
3/2566 20 ก.ย. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องกำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2566 25 ต.ค. 2566
3/2566 20 ก.ย. 2566 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2566 25 ต.ค. 2566
2/2566 30 พ.ค. 2566 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 02 มิ.ย. 2566
2/2566 30 พ.ค. 2566 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 07 ก.ค. 2566