кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 9 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
6/2553 06 ต.ค. 2553 อัตราค่าตอบแทนและเงินสมทบสำหรับบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2553 31 ต.ค. 2553
5/2553 13 ก.ย. 2553 อัตราค่าใช้จ่ายเงินรายได้จากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา พ.ศ. 2553 24 พ.ย. 2553
5/2553 13 ก.ย. 2553 อัตรา หลักเกณฑ์ และวีธีการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ ในการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2553 14 ก.ย. 2553
4/2553 15 ก.ค. 2553 กำหนดนโยบาย แผนการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 15 ก.ค. 2553
4/2553 15 ก.ค. 2553 กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 24 ก.ค. 2553
3/2553 17 มิ.ย. 2553 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2553 17 มิ.ย. 2553
2/2553 19 เม.ย. 2553 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศีกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2553 19 เม.ย. 2553
2/2553 19 เม.ย. 2553 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากเงินรายได้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพิ่มเติม 20 เม.ย. 2553
1/2553 26 ก.พ. 2553 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากเงินรายได้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ 02 มี.ค. 2553