кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 6 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
3/2554 20 ก.ค. 2554 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 22 ก.ค. 2554
3/2554 20 ก.ค. 2554 ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (ห้องเรียนนวัตกรรม Constuctionism) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 23 ก.ค. 2554
2/2554 09 มิ.ย. 2554 กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 09 มิ.ย. 2554
2/2554 09 มิ.ย. 2554 กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 23 มิ.ย. 2554
2/2554 09 มิ.ย. 2554 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2554 09 มิ.ย. 2554
2/2554 09 มิ.ย. 2554 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากเงินรายได้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2554 09 มิ.ย. 2554