кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 9 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
3/2557 28 ต.ค. 2557 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 28 ต.ค. 2557
1/2557 13 ก.ย. 2557 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 20 ก.ย. 2557
7/2557 16 ก.ค. 2557 อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 18 ก.ค. 2557
7/2557 16 ก.ค. 2557 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากเงินรายได้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2557 18 ก.ค. 2557
7/2557 16 ก.ค. 2557 อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2557 18 ก.ค. 2557
7/2557 16 ก.ค. 2557 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน พ.ศ.2557 18 ก.ค. 2557
7/2557 16 ก.ค. 2557 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 18 ก.ค. 2557
7/2557 16 ก.ค. 2557 อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2557 18 ก.ค. 2557
1/2557 08 ม.ค. 2557 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 15 ม.ค. 2557