кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 9 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
10/2558 29 ก.ย. 2558 รายการและอัตราค่าใช้จ่าย เพื่อดำเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2558 30 ก.ย. 2558
10/2558 29 ก.ย. 2558 รายงานและอัตราค่าตอบแทน เพื่อดำเนินการจัดหาประโยชน์กรณีบริการวิชาการ โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 30 ก.ย. 2558
10/2558 29 ก.ย. 2558 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 30 ก.ย. 2558
6/2558 02 ก.ค. 2558 รายงานและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ กรณีการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ทั่วไปให้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน (ก.พ.) พ.ศ.2558 03 ก.ค. 2558
5/2558 04 มิ.ย. 2558 อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 09 มิ.ย. 2558
4/2558 06 พ.ค. 2558 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 27 พ.ค. 2558
3/2558 01 เม.ย. 2558 อัตราค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 08 เม.ย. 2558
3/2558 01 เม.ย. 2558 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการให้บริการห้องประชุมและสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 เม.ย. 2558
3/2558 01 เม.ย. 2558 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 08 เม.ย. 2558