кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 7 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
8/2559 07 ก.ย. 2559 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงรักษาและค่าประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 08 ก.ย. 2559
7/2559 16 ส.ค. 2559 อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการ หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2559 17 ส.ค. 2559
7/2559 16 ส.ค. 2559 อัตราค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากรของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 17 ส.ค. 2559
5/2559 01 มิ.ย. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากการให้บริการห้องประชุม ห้องพัก และสถานที่ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ.2559 06 มิ.ย. 2559
4/2559 04 พ.ค. 2559 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ ส่วนงานภายใน และหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 04 พ.ค. 2559
3/2559 02 มี.ค. 2559 รายการและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก พ.ศ. 2559 02 มี.ค. 2559
2/2559 04 ก.พ. 2559 รายการและอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดหาผลประโยชน์กรณีการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 05 ก.พ. 2559