ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 [Download]
 

 
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 [Download]
 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th