WELCOME TOPOLICY AND PLANNING DIVISION...

        กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทำแผนบุทธศาสตร์ แผนการบริหารงบประมาณ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและการวิจัยสถาบันให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ


  Contact : 5375

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555 - 2559)รายงานประจำปี 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สารสนเทศ 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ. 2553 - 2557

 

รหัสหน่วยงาน
01-01-0-0 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
01-02-0-0 ศูนย์วิทยาศาสตร์
02-01-0-0 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
03-01-0-0 คณะครุศาสตร์
04-01-0-0 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
05-01-0-0 คณะวิทยาการจัดการ
06-01-0-0 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
07-01-0-0 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
08-01-0-0 สถาบันวิจัยและพัฒนา
09-01-0-0 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
10-00-0-0 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
11-00-0-0 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
12-00-0-0 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
13-01-0-0 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
13-02-0-0 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
13-03-0-0 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
13-04-0-0 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
13-05-0-0 หน่วยตรวจสอบภายใน
13-06-0-0 วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก
14-01-0-0 บัณฑิตวิทยาลัย
15-01-0-0 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
16-00-0-0 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17-00-0-0 วิทยาลัยนานาชาติ
18-00-0-0 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
19-00-0-0 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
20-00-0-0 โครงการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
21-00-0-0 โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
22-00-0-0 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ อ.แม่ลาน้อยฯ
23-00-0-0 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ อ.ดอยเต่าฯ
24-00-0-0 โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ อ.อมก๋อยฯ
25-00-0-0 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
26-00-0-0 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
27-00-0-0 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
28-00-0-0 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
29-00-0-0 โครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้งเริ่มต้น..
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม 3 มิติ และ เครื่องที่ติดตั้ง Windows OS ใหม่
ให้คัดลอกไฟล์ Config ไปวางไว้ที่ C:\windows\system32
File .dll >> msvcr71.dll

ขั้นตอบต่อไป..

การทำ 
Map Network Drive …
1. คลิกขวาที่ My Computer  เลือก Map Network Drive …
2. ช่อง Drive : เลือกให้เป็น Drive ใดก็ได้
3. ช่อง Folder : พิมพ์ \\10.10.10.52\Department จากนั้นกด Finish
4. ใส่ Username และ Password
เมื่อเข้าสู่ Floder แล้วให้ทำ shortcut ไว้ที่ หน้า Desktop เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 
   PL-02 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ
   PL-03 แบบฟอร์มรายละเอียดการตั้งค่าครุภัณฑ์
   PL-07 แบบขออนุมัติโอนหมวด
   PL-08 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
   PL-09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
   

 

Copyright ® 2012
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : boonrak_plan@hotmail.com,boonrak_kri@cmru.ac.th