หน้าแรก » บุคลากร  
 

 
 
บุคลากร  
จำนวนบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2560
    บุคลากร เดือน มกราคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
 
จำนวนบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2559
    บุคลากร เดือน ธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
    บุคลากร เดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
    บุคลากร เดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
    บุคลากร เดือน กันยายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
    บุคลากร เดือน สิงหาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
    บุคลากร เดือน กรกฎาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
    บุคลากร เดือน มิถุนายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
    บุคลากร เดือน พฤษภาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
    บุคลากร เดือน เมษายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2559
    บุคลากร เดือน มีนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
    บุคลากร เดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
    บุคลากร เดือน มกราคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
 
จำนวนบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2558
    บุคลากร เดือน ธันวาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
    บุคลากร เดือน พฤศจิกายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
    บุคลากร เดือน ตุลาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
    บุคลากร เดือน กันยายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
    บุคลากร เดือน สิงหาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
    บุคลากร เดือน กรกฎาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
    บุคลากร เดือน มิถุนายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
    บุคลากร เดือน พฤษภาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
    บุคลากร เดือน เมษายน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
    บุคลากร เดือน มีนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
    บุคลากร เดือน กุมภาพันธ์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
    บุคลากร เดือน มกราคม ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558
 

 

 

 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th