เอกสารเผยแพร่

 

แบบฟอร์มรายงานผลกองทุน

[ pdf ] [ doc ]

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

[ pdf ] [ docx ]

แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวผู้ทรงคุณวุฒิ

[ pdf ] [ docx ]
 

 

 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885370-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th