คำสั่ง
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการหอพักนักศึกษา
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเก็บรักษาเงินและบัญชีเงินฝาก บันทึกการรับจ่าย และหน้าที่เบิกจ่ายและเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย
 
ระเบียบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนเพื่อการบริหารงบประมาณหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561
 
ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่อง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปีการศึกษา 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่อง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ปีการศึกษา 2563
ประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2563
ประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเป้าหมายในการดำเนินการ
 
บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
 

 

 

Copyright ® 2021
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น B1 อาคารอำนวยการกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 180 ม.7 ถ.โชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. (053)885370 แฟ๊กซ์. (053)885370
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th